Etický kodex používání portálu www.ferovypristup.cz

Datum účinnosti: 10.04.2020

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tento dokument (dále jen „Kodex“) stanoví pravidla používání portálu zaměřeného na hodnocení osob, ať již se jedná o společnosti, obchodní partnery či zaměstnavatele, ohledně jejich chování při rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2. Tato hodnocení jsou umisťována na portálu www.ferovypristup.cz, který slouží jako platforma ke sdílení daných hodnocení (dále jen „Portál“).

  2. Společnost DF SOLUTIONS, s.r.o. se sídlem třída Míru 2670, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 06823131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.: C 41116 (dále jen „DFS“) je provozovatelem Portálu a zároveň vydává tento Kodex, přičemž Uživatelé Portálu jsou povinni se jím řídit.

  3. Kodex je nezbytné vykládat v souladu s Všeobecnými podmínkami užívání portálu dostupnými na www.ferovypristup.cz (dále jen „VP“), zejména pojmy zde uvedené.

  4. Pokud máte dojem, že vloženým hodnocením byl porušen tento Kodex, kontaktujte nás na adrese [email protected].

 2. Předmět Kodexu a jeho účel

  1. Hlavním cílem tohoto Kodexu je stanovit pravidla slušného chování na Portálu, jejichž dodržování se očekává od všech Uživatelů. Při dodržení pravidel stanovených v Kodexu budou moci Uživatelé poskytnout hodnocení, která budou pro ostatní Uživatele důvěryhodná, transparentní a dostatečným způsobem vypovídající o chování hodnoceného subjektu.

  2. Cílem tohoto Kodexu je tedy nejen vytvořit slušné a příjemné prostředí pro konstruktivní a objektivní hodnocení subjektů, ale také informovat Uživatele o tom, jaký obsah mohou umisťovat na Portál, a naopak jaké chování považuje DFS za nevhodné, neslušné a nežádoucí při používání Portálu.

  3. Níže rovněž DFS uvádí, jak bude postupovat při porušení Kodexu nebo při zjištění jiného nevhodného chování, a zároveň mají i ostatní Uživatelé možnost DFS kontaktovat, pokud by se domnívali, že uvedená hodnocení jsou v rozporu s pravidly v tomto Kodexu či VP.

  4. Portál byl založen za účelem sdílení objektivního a konstruktivního hodnocení poskytnutého Uživateli v souvislosti s těžkými časy spojenými s nákazou COVID-19, kterým čelily subjekty prakticky ze všech odvětví. Není cílem, aby DFS upravovala zveřejněná hodnocení, odstraňovala je či jakkoliv cenzurovala, pokud však nebudou hodnocení splňovat pravidla stanovená Kodexem a VP, má DFS právo zasáhnout, ať již prostřednictvím úpravy hodnocení či jeho odstraněním.

  5. Pokud jsou hodnocení Uživatelů v souladu s tímto Kodexem a VP, DFS akceptuje jakékoliv kritické názory a ctí citlivost zveřejněných informací tím, že hodnocení bude zveřejněno bez konkrétní identifikace Uživatele. DFS však neodpovídá za údaje, které do hodnocení uvedete.

 3. Pravidla, která jsou Uživatelé povinni dodržovat

  1. Uživatelé jsou při užívání Portálu povinni dodržovat pravidla slušného chování, dobré mravy a také práva třetích osob, stejně jako právní předpisy České republiky.

  2. Hodnocení na Portálu mohou být jak pozitivní, tak negativní. Vždy však musí Uživatel dodržet pravidla stanovená v tomto Kodexu a dále je doporučeno, aby hodnocení byla psána srozumitelně a bez gramatických chyb.

  3. Při zadávání jakýchkoliv informací do Portálu, je zakázáno uvádět následující:

   1. osobní údaje fyzických osob (vyjma fyzických osob podnikajících, jejichž služby jsou hodnoceny), zejména, nikoliv výlučně, konkrétní jména, příjmení, e-mailové adresy, adresy trvalého pobytu Vašich členů spolupracovníků či pracovníků hodnoceného subjektu,

   2. nepravdivé, záměrně zavádějící či lživé informace či jakékoliv informace s cílem poškodit hodnocený subjekt či jiného Uživatele,

   3. vulgarismy, neslušné výrazy či jakékoliv jiné útoky na subjekty či třetí osoby, urážlivé poznámky, urážlivé či hanlivé označení, jakýkoliv obsah se sexuálním nebo obscénním podtextem, výhružky či příspěvky schvalující takové chování,

   4. obsah porušující právní předpisy České republiky, zejména obsah, jehož šířením dochází k porušování autorských práv,

   5. citlivé a důvěrné informace, jejichž sdělení Vám znemožňuje uzavřená smlouva, vnitřní předpis či příslušné právní předpisy,

   6. obchodní tajemství Vašeho zaměstnavatele či hodnoceného subjektu,

   7. citlivé údaje týkající se rasy, kultury, náboženství, etnika, národu, náboženského či politického přesvědčení, zdravotního stavu či jakýkoliv jiný diskriminující obsah, včetně obsahu pobízejícího k nenávisti a propagujícího hnutí, které prosazuje či propaguje omezení práv a svobod člověka,

   8. reklamní či jiná marketingová sdělení, informace či organizaci soutěže, loterie, hry, losu, hazardu, včetně zprostředkování odkazu na takové služby,

   9. jakýkoliv obsah, který je způsobilý nebo je jeho cílem poškodit jinou třetí osobu.

  4. Uživatel je oprávněn vložit ke každému subjektu pouze jedno hodnocení, případně upravit již vložené hodnocení. DFS si vyhrazuje právo odstranit jakákoliv duplicitní hodnocení Uživatele.

  5. Uživatel je oprávněn kontaktovat DFS, pokud je na něj vyvíjen nátlak ohledně vložení či úpravy hodnocení nebo má pocit, že na Portálu jsou snahy o manipulaci s objektivitou hodnocení, případně nebylo vloženo objektivní hodnocení (např. Uživatel, který hodnocení napsal, nikdy se subjektem nespolupracoval nebo nebyl jeho zaměstnancem).

 4. Porušení Kodexu

  1. Pokud máte dojem, že některá hodnocení či někteří Uživatelé porušují tento Kodex, kontaktujte DFS na e-mailové adrese [email protected]. Oznamovatel je povinen do zprávy o porušení Kodexu uvést obsah, který dle jeho názoru porušuje Kodex (či popis obsahu, jeho výňatek, vyobrazení, snímek, URL odkaz) a zároveň uvést, v čem spatřuje porušování Kodexu či jiných příslušných právních předpisů. DFS se zavazuje zabývat se podněty zaslanými v souvislosti s domnělým porušováním Kodexu či právních předpisů.

  2. Zneužití kontaktních údajů a nahlášení porušování Kodexu nebo právních předpisů je zakázáno a v případě, že bude zjištěno, že Uživatel tohoto zneužil pro účely poškození jiného Uživatele či subjektu, je DFS oprávněna s okamžitou platností zablokovat Uživateli přístup na Portál a vymazat jeho zřízený účet.

  3. Pokud se jakýkoliv Uživatel nebude chovat v souladu s pravidly stanovenými v tomto Kodexu, je DFS oprávněna informace od Uživatele nepoužít, odstranit hodnocení Uživatele, nahradit nevhodnou část hodnocení (za nevhodnou část hodnocení lze považovat takovou část, která porušuje pravidla tohoto Kodexu) neutrálním textem (např. XXXX, nebo ABCDEG) a v případě závažnějšího či opakovaného porušování Kodexu zablokovat Uživateli přístup na Portál a smazat jeho účet. DFS je oprávněna v případě porušování Kodexu přistoupit k jakémukoliv z uvedených kroků v tomto odstavce dle svého vlastního uvážení.

  4. Portál funguje automatizovaně a splňuje definici „služby informační společnosti“ dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. DFS není povinna dohlížet na obsah, který ukládá Uživatel či aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace. Do hodnocení a příspěvku na Portálu tak DFS zasahuje v případě, že je upozorněna či jiným způsobem zjistí porušení Kodexu.

 5. Závěrečná ustanovení

  1. Tento Kodex je platný a účinný ode dne uvedeného v záhlaví Kodexu. DFS si vyhrazuje právo tento Kodex měnit, v takovém případě bude zveřejněno na Portálu aktualizované znění Kodexu. Vždy doporučujeme sledovat datum účinnosti v záhlaví Kodexu.