Oznámení o zpracování osobních údajů

Datum účinnosti: 10.04.2020

Společnosti DF SOLUTIONS, s.r.o. se sídlem třída Míru 2670, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 06823131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.: C 41116 (dále jen „správce“, „společnost“ nebo „my“) záleží na ochraně Vašich osobních údajů, proto si prosím přečtěte, jak společnost zpracovává Vaše osobní údaje a jak s nimi nakládá.

Obsah

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
Proč Vaše osobní údaje zpracováváme
Musíte nám osobní údaje poskytnout?
Musíte nám dávat vždy souhlas ke zpracování svých osobních údajů?
Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat
Zda předáváme Vaše osobní údaje nějakým dalším osobám
Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Kde se dozvíte o zpracování osobních údajů a Vašich právech více informací?

Toto oznámení o zpracování osobních údajů popisuje, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje uživatelů portálu www.ferovypristup.cz (dále jen „Uživatel“).

Uvedené pojmy je nezbytné vykládat v souladu s Všeobecnými podmínkami užívání.

Jaké moje osobní údaje zpracováváte?

Zpracováváme zejména osobní údaje, které jste nám poskytl/a při registraci do Portálu, jedná se tedy o jméno, příjmení a e-mail, dále uživatelské jméno a heslo.

Pro účely analýzy Vašeho chování na Portálu můžeme rovněž zpracovávat Vaši IP adresu.

Proč moje osobní údaje zpracováváte?

Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů, které Vám níže popíšeme. Každý z uvedených důvodů však musí být podložen ještě právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů společností zákonné a v souladu s příslušnými právními předpisy.

Níže jsme pro Vás připravili přehled tzv. právních základů a účelů, tedy důvodů, proč osobní údaje zpracováváme.

Právní základÚčel
Oprávněný zájem – analýza Vašeho chování na webu.Osobní údaje zpracováváme, abychom mohli posoudit Vaše chování na Portálu a nabízet Vám relevantní příspěvky.

Musím Vám osobní údaje poskytnout?

Pokud chcete využívat Portál, přidávat a procházet Recenze, musíte nám pro registraci své osobní údaje poskytnout.

Musím Vám dávat vždy souhlas ke zpracování svých osobních údajů?

V některých případech potřebujeme ke zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Ne vždy je však zpracování na souhlasu založeno, a proto budeme Váš souhlas vyžadovat pouze tam, kde to bude nezbytné pro to, abychom mohli Vaše osobní údaje zpracovávat. V současné době nezpracováváme Vaše osobní údaje pro účely, které by byly založeny na udělování souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jak dlouho budete moje osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje z registrace budeme uchovávat po dobu trvání Vašeho účtu a dále tři roky po jeho smazání, a to z důvodu náhrady případné škody.

Co se týče osobních údajů zpracovávaných za účelem analýzy Vašeho chování na Vašich stránkách, takové údaje budeme uchovávat po dobu jednoho roku.

Osobní údaje uchováváme vždy po dobu nezbytnou a přiměřenou k danému účelu, tj. důvodu, proč Vaše osobní údaje zpracováváme. Doba uchování je určena zejména pomocí následující logiky:

- po dobu trvání smluvního závazku s Vámi,
- po dobu nezbytnou k ochraně práv společnosti,
- po dobu trvání oprávněných zájmů společnosti, pokud je taková doba přiměřená danému účelu zpracování,
- po dobu určenou právními předpisy,
- po dobu nezbytnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Předáváte mé osobní údaje nějakým dalším osobám?

K osobním údajům mají ve společnosti přístup pouze pověření zaměstnanci. Také můžeme předávat Vaše osobní údaje příslušným orgánům státní správy nebo veřejné moci. Dále můžeme předávat osobní údaje našim právním zástupcům a dalším osobám za účelem ochrany našich práv. Všichni tito příjemci Vašich osobních údajů jsou povinni chránit Vaše osobní údaje stejným způsobem jako my, tedy v souladu s platnými právními předpisy. Pokud tito příjemci zpracovávají osobní údaje jako zpracovatelé, máme s nimi uzavřené příslušné smlouvy.

Mám nějaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Samozřejmě, náleží Vám veškerá práva, jež Vám přiznávají právní předpisy. Máte možnost nás požádat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a k těmto údajům Vám může být umožněn i přístup, tedy poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů. Můžete po nás požadovat také opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů. Rovněž nás můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, za určitých podmínek jsme povinni pak tyto osobní údaje vymazat, ne však vždy, v některých případech si můžeme osobní údaje dále ponechat. Také máte za určitých podmínek právo požadovat omezení zpracování, např. pokud popíráte přesnost osobních údajů a my jejich přesnost ověřujeme. Pokud byste chtěl změnit poskytovatele služeb, případně předat osobní údaje dalšímu správci osobních údajů, máte za určitých podmínek právo na to, abychom Vám je poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. V případě, že máte podezření, že při zpracování Vašich osobních údajů porušujeme zákon, či jiné platné právní předpisy, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Rovněž máte právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování, toto však naše společnost neprovádí.

Kromě výše uvedených práv máte ještě právo vznést námitku proti zpracování týkající se Vaší konkrétní situace, například, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro naše oprávněné zájmy.

Kde se dozvím o zpracování osobních údajů a mých právech více informací?

Aktuální informace o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte vždy prostřednictvím tohoto prohlášení. Sledujte proto datum účinnosti prohlášení na první stránce.

Pokud by pro Vás výše uvedené nebylo dostačující a měli byste další otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, společnost Vám je ráda zodpoví. Kontaktovat společnost můžete na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].