Všeobecné podmínky užívání portálu www.ferovypristup.cz

Datum účinnosti: 10.04.2020

 1. Úvodní ustanovení

  1. Společnost DF SOLUTIONS, s.r.o., IČO 06823131, sídlem třída Míru 2670, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41116 (dále jen „DFS“), upravuje těmito všeobecnými podmínkami užívání portálu www.ferovypristup.cz (dále jen „VP“), pravidla pro užívání portálu www.ferovypristup.cz, a vztahy mezi Uživateli a DFS. Práva a povinnosti těmito VP neupravené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.

  2. Kontaktní údaje DFS jsou k dispozici na internetových stránkách www.ferovypristup.cz.

  3. Účelem portálu www.ferovypristup.cz je umožnit Uživateli hodnotit jeho interakci s jednotlivými Podnikateli, a to jak na úrovni zaměstnanecké, tak na úrovni dodavatele nebo odběratele/zákazníka, případně na všech dalších úrovních interakce s Podnikateli, a to v souvislosti s krizovou situací na území České republiky vzniklou v důsledku epidemie SARS CoV-2.

  4. Výklad pojmů:

   1. Uživatelem“ se těmito VP rozumí návštěvník internetové stránky www.ferovypristup.cz, který provedl svojí registraci.

   2. Portálem“ se těmito VP rozumí Portál www.ferovypristup.cz, tedy internetové rozhraní přístupné Uživateli z internetových stránek www.ferovypristup.cz na základě jeho registrace Uživatele do Portálu, které slouží Uživateli k hodnocení Podnikatelů prostřednictvím jejich profilů přístupných v Portálu.

   3. Podnikatelem“ se těmito VP rozumí subjekt disponující vlastním identifikačním číslem osoby (dále jen „IČO“) ve smyslu § 12 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, který má v Portálu přidělen Profil Podnikatele.

   4. Profilem Podnikatele“ se těmito VP rozumí panel přístupný v Portálu, v němž je uvedena firma Podnikatele, jeho IČO, sídlo, případně další identifikační údaje, a na kterém Uživatel může hodnotit Podnikatele z hlediska jejich spolupráce. Profil Podnikatele je vždy přístupný všem Uživatelům.

   5. Recenzí“ se těmito VP rozumí hodnocení Podnikatele provedené Uživatelem na Profilu Podnikatele ve smyslu čl. 1.3. těchto VP.

   6. Kodexem“ se těmito VP rozumí etický kodex chování při užívání Portálu.

 2. Registrace Uživatele

  1. Užívání Portálu podléhá registraci Uživatele a není pro Uživatele spojeno s žádnými náklady s výjimkou nákladů na provoz vlastního zařízení a internetového připojení.

  2. Provedení registrace na Portál a vytvoření uživatelského účtu je možné prostřednictvím registračního rozhraní se zadáním požadovaných údajů, kterými jsou:

   - uživatelské jméno
   - platná e-mailová adresa
   - přístupové heslo

  3. Po provedení registrace má Uživatel možnost přihlásit se k uživatelskému účtu prostřednictvím Portálu a spravovat údaje v rámci účtu uložené. Uživatel je oprávněn se registrovat pouze pod svým vlastním e-mailem.

 3. Pravidla užívání Portálu

  1. DFS umožňuje prostřednictvím Portálu Uživateli vkládat Recenze k hodnocení jednotlivých Podnikatelů ve smyslu čl. 1.2. těchto VP. Uživatel vkládá Recenzi zcela samostatně prostřednictvím Portálu, kde je automaticky zveřejněna bez předchozí kontroly DFS. DFS dále umožňuje prostřednictvím Portálu Uživateli prohlížení každého jednotlivého Profilu Podnikatele a souvisejících Recenzí.

  2. Uživatel je oprávněn vložit pouze jednu Recenzi k jednomu Podnikateli. Jakékoliv další Recenze stejného Uživatele ke stejnému Podnikateli nebudou do Portálu uloženy. Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet vkládat více než jednu Recenzi k jednomu Podnikateli. Uživatel je oprávněn v Recenzi uvádět pouze pravdivé údaje o Podnikateli.

  3. S ohledem na výše uvedený postup je Portál považován za službu umožňující ukládání informací poskytnutých Uživatelem (tj. Recenze) ve smyslu § 5 zákona č. 484/2004 Sb. o některých službách informační společnosti (dále jen „ZSIS“), a DFS je tudíž považována za poskytovatele služeb informační společnosti ve smyslu § 2 písm. a) a d) ZSIS, na něhož dopadají ustanovení § 5 a § 6 ZSIS. Ve smyslu citovaných ustanovení ZSIS dle předchozí věty není DFS povinna dohlížet na obsah ukládaných informací (Recenze) a aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah vložených informaci.

  4. DFS odpovídá za obsah Recenzí pouze v následujících případech:

   1. mohla-li vzhledem k předmětu své činnosti (tj. provozování Portálu) a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací (Recenze) nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo;

   2. dozvěděla-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací (Recenze) nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinila veškeré kroky, které lze po ní požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

  5. Vzhledem k tomu, že v případě Portálu není DFS ve smyslu čl. 3.1. těchto VP povinna dohlížet nad obsahem Recenze a kontrolovat jejich soulad s právními předpisy, není případ odpovědnosti dle čl. 3 3.1. těchto VP v případě Portálu v praxi aplikovatelný. Na DFS může dopadat odpovědnost dle čl. 3.3.2. těchto VP, jsou-li splněny podmínky dle čl. 5. těchto VP.

  6. DFS ve smyslu § 5 odst. 2 ZSIS nevykonává žádný vliv na činnost Uživatele při vkládání Recenzí a nijak neovlivňuje obsah Recenzí.

  7. Pokud Recenze Uživatele obsahuje obchodní firmu osoby samostatně výdělečně činné skládající se z jména a příjmení, zavazuje se Uživatel informovat danou osobu o tom, jak jsou zpracovávány její osobní údaje ze strany DFS, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.

 4. Odstranění Recenze

  1. Uživatel je oprávněn zaslat DFS oznámení o protiprávní povaze některé z Recenzí. Oznámení musí obsahovat informace dostatečné k tomu, aby se z něj DFS ve smyslu čl. 3.3.2. těchto VP prokazatelně dozvěděla o protiprávní povaze Recenze, přičemž z něj musí vyplývat alespoň následující informace:
   1. identifikace Recenze,
   2. zdůvodnění protiprávnosti,
   3. odkaz na ustanovení prvních předpisů, které Recenze porušuje,
   4. důkazy o protiprávnosti (zejm. pravomocné soudní rozhodnutí nebo rozhodnutí jiného orgánu).

  2. Oznámení může být DFS zasláno na e-mail [email protected].

  3. DFS není povinna posuzovat protiprávnost jednání a míru porušení právních předpisů Uživatelem, který Recenzi sepsal. DFS proto odstraní Recenzi pouze v případě, že oznámení splňuje veškeré náležitosti dle čl. 4.1. těchto VP tak, aby byla protiprávnost Recenze prokazatelná ve smyslu § 5 ZSIS a čl. 3.3.2. těchto VP. Oznámení, která nesplňují podmínky dle tohoto čl. 4. VP, budou zamítnuta. DFS je oprávněna, nikoliv však povinna, zamítnutí oznámení odůvodnit.
  4. Z důvodu dle čl. 4.3. není možno vyhovět zejména požadavkům obsahujícím pouze tvrzení o nepravdivosti informací uvedených v Recenzi bez dalšího zdůvodnění a relevantních důkazů, z nichž by protiprávnost Recenze jednoznačně vyplývala.
  5. Svojí Recenzi je Uživatel oprávněn měnit anebo odstranit, a to odesláním žádosti DFS na e-mail [email protected]. Smazáním Recenze dojde pouze ke smazání veškerého vloženého textu v rámci takové Recenze.
 5. Kodex

  1. Uživatel registrací provedenou dle čl. 2. těchto VP souhlasí s dodržováním Kodexu. Kodex je přístupný na internetových stránkách www.ferovypristup.cz.

  2. Pokud Uživatel při užívání Portálu narazí na jakýkoliv obsah, který je v rozporu s Kodexem, nahlásí takový obsah DFS způsobem uvedeným v Kodexu.

 6. Závěrečná ustanovení

  1. DFS neodpovídá za porušení jakýchkoliv povinností Uživatele, kterého by se dopustil v souvislosti s užíváním Portálu, především povinností Uživatele vyplývajících z právních předpisů a z povinností vyplývajících ze závazkových právních vztahů mezi Uživatelem a Podnikatelem.

  2. Identita Uživatele je uchovávána v tajnosti a DFS ji neposkytuje Podnikatelům. Jakékoliv osobní údaje Uživatele poskytnuté DFS v rámci registrace nejsou zveřejňovány.

  3. Tyto VP žádným způsobem neomezují právo DFS odstranit Recenzi v případě, že sama Recenzi považuje za protiprávní, obsahově nebo formálně nevhodnou pro Portál nebo jeho příslušnou sekci, případně v rozporu s pravidly uvedenými v Kodexu.

  4. DFS je oprávněna odstranit Uživatele z Portálu v případě, že se Uživatel dopustí porušení těchto VP nebo Kodexu.

  5. Uživatel bere na vědomí informace o tom, jak DFS zpracovává jeho osobní údaje, uvedené v Oznámení o zpracování osobních údajů.

  6. Tyto VP jsou platné a účinné ode dne uvedeného v záhlaví VP. DFS si vyhrazuje právo tyto VP měnit, v takovém případě bude zveřejněno na Portálu aktualizované znění VP. DFS doporučuje vždy sledovat datum účinnosti v záhlaví VP.